Algemene voorwaarden

Overeenkomst wordt aangegegaan met Goodiebox ApS, geregistreerd bij de CVR met nummer. 34 08 72 88 en kantoor houdend te: Artillerivej 86, 5. sal, 2300 København S, Denmark

1.    Definities

1.1. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.2. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.3. Bestelprocedure: de procedure, die Besteller doorloopt op de Website, om een Product te bestellen.

1.4. Besteller: de besteller van Goodiebox ApS. met wie Goodiebox een overeenkomst aangaat.

1.5. Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.

1.6. Partijen: Goodiebox ApS. en Besteller gezamenlijk.

1.7. Website: de website van Goodiebox ApS., te vinden onder de URL: www.mygoodiebox.be

1.8. Product: zaken, welke Goodiebox ApS. op haar Website aanbiedt, welke Besteller kan bestellen.

1.9 Big Send Out: De bezorging van de maandelijkse Goodiebox in het midden van de maand naar alle actieve leden (Bestellers) met een Goodiebox Overeenkomst.


2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Goodiebox ApS. ("Goodiebox") tot stand komen.

2.2. De Besteller die eenmaal op deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen hem en Goodiebox.


3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. Tussen Goodiebox en Besteller komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Besteller een aankoop van Goodiebox accepteert middels het volledig en correct invullen van Goodiebox Bestelprocedure.


4. Prijs

4.1. Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW. De prijzen zijn inclusief verzendkosten, tenzij anders weergegeven.

4.2. Goodiebox behoudt zich het recht om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de overeenkomst te wijzigen, waarbij Goodiebox de Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

4.3. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

4.4. De persoonlijke Goodiebox kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven via eigen ingezette kanalen. De Goodiebox kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om de merknaam Goodiebox en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken binnen url combinaties en daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.

4.5. Het maandelijkse bedrag voor het Product wordt afgeschreven aan het einde van iedere maand.


5. Betaling

5.1. Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Goodiebox aangeboden betalingsmogelijkheden.

5.2. Bij het gebruik van een betalingslink die door Goodiebox voor automatische domiciliëring wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller Goodiebox toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen. Dit contract loopt totdat Besteller de overeenkomst met Goodiebox verbreekt.

5.3. Indien Besteller voor de eerste van de maand een Goodiebox bestelt, wordt het bedrag voor de meest recente box direct afgeschreven zodat Goodiebox deze box zo snel mogelijk kan bezorgen bij Besteller. Het bedrag voor de eerstvolgende nieuwe box wordt vervolgens einde van de maand afgeschreven van Bestellers bankaccount.

5.4. Indien Besteller na de eerste van de maand en voor de Big Send Out in het midden van de maand een Goodiebox bestelt, wordt het bedrag afgeschreven zodat Goodiebox de meest recente box kan bezorgen. Na deze bezorging wordt het bedrag voor de eerstvolgende nieuwe box afgeschreven en wordt deze daarna binnen 7 dagen bezorgd.

5.5. Bij een niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt het bestelde product niet geleverd.

5.6. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Goodiebox gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen.

5.7. Facturen en betalingsherinneringen worden door Goodiebox uitsluitend elektronisch aangeboden.

5.8. Het door Goodiebox te domiciliëren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de domiciliëring betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door Goodiebox te domiciliëren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de domiciliëring betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te domiciliëren bedrag verschillen van de vorige servicepeariode.


6. Bezorgtermijn

6.1. Besteller ontvangt na het volledig voltooien van de Bestelprocedure de Goodiebox binnen 3-5 werkdagen op het door Besteller ingevulde adres.

6.2. De maandelijkse bezorging zal plaatsvinden in het midden van de maand. De Website en bevestigings e-mails zullen dit aantonen.

6.3. Indien Besteller voor de eerste van de maand een Goodiebox bestelt, wordt de meest recente box binnen 3-5 werkdagen bezorgd. De eerstvolgende box wordt daarna met Big Send Out rond het midden van de maand bezorgd.

6.4. Indien Besteller na de eerste van de maand een Goodiebox bestelt en voor het midden van de maand, wordt eerst de meest recente box bezorgd. Daarna zal +/- een week erna de nieuwe Goodiebox bezorgd worden.


7. Beëindiging contract

7.1. Besteller kan de overeenkomst ten allen tijde tijdelijk onderbreken, de door Goodiebox aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen.

7.2. Besteller kan zich afmelden door een e-mail te sturen naar de klantendienst van Goodiebox via hello@mygoodiebox.be. Goodiebox zal het abonnement annuleren en een bevestiging sturen naar het door Besteller opgegeven e-mail adres.


8. Herroeping

8.1. Bij de aankoop van Goodiebox heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Dit opzegtermijn moet altijd minimaal zeven werkdagen omvatten.

8.2. Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of zij het product wenst te behouden. Indien Besteller van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Goodiebox retourneren conform de door Goodiebox gegeven instructies.

8.3. Besteller oefent het herroepingsrecht uit door contact met Goodiebox op te nemen voor het verstrijken van de annuleringstermijn en door het Goodiebox-product op kosten van Goodiebox te retourneren. Besteller kan contact met de klantendienst opnemen door een e-mail te sturen naar hello@mygoodiebox.be.

8.4. Indien Besteller gebruik maakt van het herroepingsrecht, betaalt Goodiebox het betaalde bedrag terug in overeenstemming met ons retourbeleid (zie punt 10 hieronder).


9. Klachtenregeling

9.1. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Besteller contact op met Goodiebox, welk contact telefonisch, schriftelijk en per e-mail kan. Goodiebox staat altijd klaar om te luisteren naar de klacht van Besteller.


10. Retour betaling

10.1. Zodra Besteller het Goodiebox-product retourneert na het uitoefenen van het herroepingsrecht (zie punt 8 hierboven), zal Goodiebox snel en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf dat het retour product is ontvangen, het bedrag restitueren.

10.2. Indien Besteller het Goodiebox-product om andere redenen naar Goodiebox retourneert (bijvoorbeeld omdat je denkt dat het product defect is), zal Goodiebox het geretourneerde product onderzoeken en je binnen een redelijk termijn per e-mail op de hoogte stellen. De terugbetaling zal daarna zo snel mogelijk uitgevoerd worden (binnen uiterlijk 14 dagen). Goodiebox zal de prijs, verzendkosten en enige andere kosten terug betalen. Indien Goodiebox een nieuw vervangend product heeft zullen zij Besteller vragen of zij dat product graag ontvangt.

10.3. Goodiebox betaalt het geld terug met dezelfde betaalmethode die Besteller gebruikt heeft om te betalen.


11. Aansprakelijkheid

11.1. Goodiebox is niet aansprakelijk voor het falen of voor vertragingen bij het nakomen van hun verplichtingen onder een abonnement wanneer dit is veroorzaakt door gebeurtenissen buiten hun controle (overmacht).

11.2. Onder overmacht valt elke actie, gebeurtenis of ongeval buiten de controle van Goodiebox. Dit omvat het volgende:

11.2.1. Stakingen, uitsluitingen of andere professionele acties;

11.2.2. Burgerlijke onrust, rebellie, invasies, terroristische aanslagen of dreiging van terroristische aanvallen, oorlog of dreiging van een oorlog;

11.2.3. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, epidemieën of andere natuurrampen;

11.2.4. Onmogelijk gebruik van spoorwegen, luchtvervoer, auto of ander openbaar of particulier vervoer;

11.3. De diensten voor de overeenkomst worden geacht op te schuiven voor een periode waarin het geval van overmacht aan de gang is. Goodiebox zal inspanning leveren om de overmachts toestand te beëindigen of een oplossing te vinden waarbij de abonnementsservice, ondanks de overmacht, alsnog uitgevoerd kan worden.


12. Websites van derden

12.1. Deze website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door een van de partners, adverteerders, gelieerde ondernemingen of andere derde partijen. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van dergelijke websites of de goederen of diensten die daar worden aangeboden.


13. Intellectuele Eigendommen

13.1. Goodiebox is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en alle materialen die op de website worden geplaatst. Deze rechten en materialen zijn auteursrechtelijk beschermd.

13.2. Het is toegestaan om een kopie of download van pagina’s op de website af te drukken voor persoonlijk gebruik. Echter, het gebruik van een deel van ons auteursrechtelijk beschermd materiaal voor commerciële doeleinden, zonder een licentie van Goodiebox of hun licentiegevers, is niet toegestaan.

13.3. Zodra Besteller staat ingeschreven, verkrijgt Goodiebox het onherroepelijk recht om te citeren uit opmerkingen over Goodiebox, Goodiebox-producten en/of abonnementen die Besteller op de website, blog of social media vermelt.


14. Wijzigingen

14.1. Goodiebox behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.


15. Geschillen en Toepasselijk Recht

15.1. Op alle verbintenissen tussen Goodiebox en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.


16. Cadeaubon

16.1. Besteller van de cadeaubon kan in een periode van twee weken zijn/haar aankoop retourneren. Het geld wordt teruggegeven als de cadeaubon niet is ingewisseld door de ontvanger.

16.2. De ontvanger van de cadeaubon kan de cadeaubon niet inwisselen voor geld.

16.3. Zodra de cadeaubon is ingewisseld, ontvangt de ontvanger van de cadeaubon de eerste box bij de volgende Big Send Out (midden van de maand).

16.4. Lopende acties voor nieuwe Goodiebox leden zijn niet van toepassing in combinatie met een cadeaubon.

  Loading...

Even geduld...